• I vänster bildkant syns den under 1950-talet rivna stationskarlsbostaden. Plankorsningen har idag ersatts av en GC-väg i tunnel under järnvägen.

 • Norrbacken vid järnvägen Sandbäckshult (t.v.) och Mönsterås, fotograferat mot N. Här fanns en lastplats med ett stickspår för ett sågverk. Även en hållplats låg här, kanske kan man ana denna mellan träden ovanför industribyggnaden (kvar idag) i mitten.

 • På andra sidan järnvägen syns t.v. den ännu kvarliggande banvaktsstugan Sandbäckshult och t.h. kuren till stopplatsen "Riksväg 34" uppkallad efter den korsande vägen. Järnvägen går t.h. till Mönsterås och t.v. rakt fram till Sandbäckshult. Sedan 1973 svänger spåret istället t.v. utanför bild nedåt, mot Kalmar.

 • Banvaktsstugan, något t.v. om bildens mitt, var riven 1975.

 • Fotografi av den kvarliggande Gruvgården mot NV. Banvallen för ett sidospår från stationen Stabbarps gruva (t.v, se vidare bild 35) syns i den nedre delen av bilden. Innan detta spår (och järnvägen mellan Klippan och Eslöv) byggdes 1898, fanns istället ett smalspår till en lastplats på järnvägslinjen mellan Teckomatorp och Eslöv.

  Utanför vänster bildkant låg ett tegelbruk och framför detta finns en lastkaj, 90 m lång (åtminstone idag). Härifrån utgick även smalspår till gruvorna där kol men fr.a. lera bröts, belägna några hundra meter i sidospårets riktning, detta upphörde dock strax utanför bilden.

 • Järnvägsstationen Stabbarps gruva på den nedlagda järnvägen mellan Klippan och Eslöv (t.h.), fotograferat mot SO. Stationen nedlades 1961 medan godsmagasinet på bilden verkar ha rivits mellan 1957 och 1973, och senare ersatts av en villa. Stationshuset mittemot, utanför bilden, finns dock fortfarande kvar som bostadshus. Det stora vita huset i bildens mitt är idag tillbyggt.

  Härifrån gick från 1898 ett sidospår till Stabbarps gruva, till vänster, se vidare bild 32.

 • Asmundtorps banvaktsstuga utmed den nedlagda järnvägen mellan Klippan och Eslöv (t.h.), fotograferat mot NO. Banvaktsstugan flyttades 1955 och låg alldeles NO korsningen mellan rv 17 och lv 113/Smålandsvägen N Eslöv.

 • Fotograferat mot O. Stationshuset, godsmagasinet samt lastkajen t.v. om godsmagasinet finns kvar idag. Däremot går idag en grusväg där banvaktsstugan låg. Bergskärningen framför densamma finns dock kvar. Alldeles t.h. om banvaktsstugans uthus går idag rv 50.

 • Gården Röllingshagen (?) 1 km NO Askersund fotograferat mot O. I nedre vänster bildkant syns den 1955 nedlagda järnvägen mellan Askersund (t.h.) och Lerbäck. De två byggnaderna t.h. i bilden finns kvar.

  Landsvägen som som gick över järnvägen har idag ersatts av rv 50 som istället går mot bildens vänstra övre hörn. S om korsningen finns en bergskärning för järnvägen kvar. Vid denna korsning skall även Sjöstorp hp ha legat. Dess väntkur finns idag på tomten till Sjöstorp banvaktstuga ett par 100 m utanför höger bildkant.

 • SV korsningen mellan Hovsvägen och järnvägen (kvar idag som museijärnväg) syns en banvaktstuga som senast 1962 ersattes av en banmästarbostad på samma tomt. Byggnaden finns kvar idag.

 • Fotograferat mot SO syns i bakgrunden den idag nedlagda Våxnäs station längs Nordmark-Klarälvens Järnvägar. Skoghall ligger t.h. och Karlstad C t.v. Fr. v. kan anas jordkällaren (det enda som idag återstår av stationens byggnader), sedan uthuset, stationshuset samt godsmagasinet. T.h. om detta korsade tidigare Hagalundsvägen järnvägen och utanför höger bildkant gick tidigare Våxnäsgatan på en bro över järnvägen, den s.k. Västerstrandsviadukten. Denna byggdes i slutet av 1930-talet.

 • Helmershus tegelbruk, fotograferat mot SO, lades ned 1966 och är idag rivet. Den mindre torkladan t.h. om detta samt ett maskinhus framför detta finns kvar, liksom disponentvillan i mitten av bilden.

  Små smalspåriga järnvägar gick dels t.h. mot lertagen, dels med det färdiga teglet mot en lastkaj vid den idag nedlagda järnvägen mellan Värnamo (t.v.) och Kärreberga. Denna går tvärs över bilden. Utanför höger bildkant fanns dels en hållplatsbyggnad, senare -kur, dels lastkajen, av den senare finns små rester kvar. Järnvägen (eller rester av den) mellan tegelbruket och lastkajen kan anas i bildens högra del. I kurvan av denna finns idag kvar en c:a 1 m hög bank.

 • Nej, detta är N delen av Alvastra bangård på den smalspåriga järnvägen mellan Ödeshög och Fågelsta. Utanför nedre bildkant ligger än idag stationshuset t.v. om spåren liksom en banvaktstuga med tillhörande jordkällare ligger kvar t.h. om spåren. T.v. om stickspåret ligger en lastkaj kvar. I höger bildkant syns en byggnad som även den finns kvar idag. Den inrymde tidigare Alvastra Järnvägshotell.

 • Byggnaderna som finns kvar idag ligger utmed Sverkerstigen. Nästan parallellt med denna går rv 50 strax utanför höger bildkant. Från Sverkerstigen finns banvallarna kvar som mindre bilväg/stig till en fastighet utanför vänster bildkant.

 • I bakgrunden syns Västkustbanans två linjesträckningar med Varberg t.v. Närmast ligger den ursprungliga linjen från 1888. Denna ersattes 1936 av den bortre linjen på bilden med två (kvarvarande) vägportar, den t.v. för en gångstig och den andra för Sanatorievägen. Mot Varberg går båda linjesträckningarna i varsin skärning genom Hästhagabergen, utanför vänster bildkant.

  T.v. om den gamla linjens korsning med Sanatorievägen finns idag en stig som efter c:a 100 m övergår i en grusväg som på en stenskodd platå går bredvid en promenadväg och stranden. T.h. om korsningen fortsätter Sanatorievägen på den f.d. banvallen. Strax utanför höger bildkant ligger "förbindelsepunkten" mellan de båda linjesträckningarna. Se även bild 38.

 • Fotograferat mot SV. Ovanför boningshuset syns taket på Frigårds torvströfabrik vid kanten på Dymossen. Fabriken hade verksamhet 1919, byggnaden fanns kvar 1960 men revs sannolikt strax därefter.

  Endast någon enstaka räl från järnvägen ut på mossen samt järnskrot finns idag kvar på platsen. Delen av mossen närmast fabriken är idag uppgrävd och försedd med höga jordvallar men har tidigare bl.a. använts som kolupplag.

 • Fotograferat mot NO c:a 2 km Ö Väderstad. T.v. i bilden syns en vägkorsning med Mjölby-Hästholmens järnväg. Där låg Vistad hållplats vilken nedlades 1958.

 • Fotograferat mot NO. Närmast Hagens gård och uppe t.v. Hillingstads gård, c:a 10 km V Väderstad. Mellan dessa går Mjölby - Hästholmens järnväg. Vid den närmaste vägkorsningen låg en hållplats och innan denna ett enklare stoppställe. Ev. låg istället någon av dessa trafikplatser (med namnen Hagen nedlagd c:a 1932 resp. Hillingstad nedlagd 1958) vid korsningen med landsvägen uppe t.h. Idag finns inget kvar av dessa.

 • Fotograferat mot S, c:a 11 km V Väderstad. Kolstadvägens hållplats på Mjölby-Hästholmens järnväg låg vid vägkorsningen nedanför övre bildkant, sannolikt SO om denna, vid en låg skärning.

 • Den närmaste magasinsbyggnaden är riven idag men Centralföreningens magasin längst bort och järnvägens godsmagasin (samt stationshus, uthus och jordkällare mittemot, utanför vänster bildkant) vid järnvägsspåren finns kvar.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av