• Den 1955 nedlagda järnvägen mellan Lerbäck (t.v. i bilden) och Askersund syns alldeles bortanför vägen (fr.v. t.h.) på bilden. Den idag gräsbeväxta banvallen ligger i en låg skärning vid Skyllbergs herrgård t.h. i bilden. Här fanns, åtminstone på 1920-talet, en enkel hållplats. Även ett sidospår, Skyllbergs logar, fanns någonstans här fram till 1945, sannolikt vid lagerbyggnaderna mitt bilden.

  I bildens nederkant låg en banvaktsstuga på andra sidan spåret, t.v. om den korsande vägen. Denna revs tydligen rätt tidigt. Bakom denna finns idag en ovanligt stor och "modern" jordkällare, osäkert om denna hade något med banvaktsstugan att göra.

 • Fotograferat mot NO syns Skyllbergs herrgård i höger bildkant. Till den 1955 nedlagda järnvägen mellan Askersund (t.h. i bilden) och Lerbäck (t.v. om herrgården) hörde även en industribana mellan Skyllbergs station (låg utanför höger bildkant) och Kårbergs spikfabrik (bakom byggnaderna i mitten av bilden och vidare t.v.) De nämnda byggnaderna, som även finns kvar idag, var ursprungligen fr.v. brukets tjänstemannabostäder, ved- och matbodar, samt arbetarbostäder.

 • Fotograferat mot SO kan man ovanför "g" i Flygfotohistoria skymta järnvägsbron (jmf kommentar till bild 4115:49) på industribanan som gick mellan Skyllberg (uppåt i bilden) och Kårbergs spikfabrik.

 • Industribanan mellan Skyllberg (t.v. i bild) och Kårbergs spikfabrik fotograferat mot SO. Den forna banvallen är idag landsväg (Skyllbergsvägen). Den gamla landsvägen på bilden ansluter idag till dagens ungefär i vänster bildkant, medan den t.h. om järnvägskorsningen endast finns kvar som en smal "gräsväg".

  Byggnaderna finns kvar idag, liksom f.d. Kårbergs skolas byggnad utanför höger bildkant.

 • Fotograferat mot SV. Industribanan mellan Skyllberg (uppåt i bilden) och Kårbergs spikfabrik. Bilden ansluter i övre bildkant till bild 48. Bortom vägkorsningen är den forna banvallen idag grusväg. Strax utanför höger bildkant "ansluter" banvallen till dagens landsväg (Skyllbergsvägen). Byggnaderna finns kvar idag.

 • Fotograferat mot NV. Bilden ansluter till bild 49 nere t.h. Gården Eriksberg. Den forna banvallen är idag grusväg.

 • Fotograferat mot NV. Industribanan gick mellan Skyllberg (nedåt i bilden) och Kårbergs spikfabrik. C:a 200 m t.h./nedåt från korsningen med Berggårdsvägen finns idag en järnvägsbro av stål från 1939 (innan dess var där en träbro) bevarad. Åt andra hållet är den forna banvallen idag grusväg.

  Av boende uppgavs byggnaderna med ljust tak ovanför järnvägsvagnen ha varit växthus. Byggnaden t.h. om dessa var smedja, Den högra delen av denna byggnad finns kvar idag liksom
  de båda boningshusen på bilden, Bergsätter och Lövstaholm.

 • Fotograferat mot SO syns uppe t.h. Stenkumla banvaktsstuga vilken tillsammans med uthus samt jordkällare mot järnvägsspåret finns kvar. F.n. slutar dubbelspåret från S här.

 • I vänster bildkant syns den under 1950-talet rivna stationskarlsbostaden. Plankorsningen har idag ersatts av en GC-väg i tunnel under järnvägen.

 • Norrbacken vid järnvägen Sandbäckshult (t.v.) och Mönsterås, fotograferat mot N. Här fanns en lastplats med ett stickspår för ett sågverk. Även en hållplats låg här, kanske kan man ana denna mellan träden ovanför industribyggnaden (kvar idag) i mitten.

 • På andra sidan järnvägen syns t.v. den ännu kvarliggande banvaktsstugan Sandbäckshult och t.h. kuren till stopplatsen "Riksväg 34" uppkallad efter den korsande vägen. Järnvägen går t.h. till Mönsterås och t.v. rakt fram till Sandbäckshult. Sedan 1973 svänger spåret istället t.v. utanför bild nedåt, mot Kalmar.

 • Banvaktsstugan, något t.v. om bildens mitt, var riven 1975.

 • Fotografi av den kvarliggande Gruvgården mot NV. Banvallen för ett sidospår från stationen Stabbarps gruva (t.v, se vidare bild 35) syns i den nedre delen av bilden. Innan detta spår (och järnvägen mellan Klippan och Eslöv) byggdes 1898, fanns istället ett smalspår till en lastplats på järnvägslinjen mellan Teckomatorp och Eslöv.

  Utanför vänster bildkant låg ett tegelbruk och framför detta finns en lastkaj, 90 m lång (åtminstone idag). Härifrån utgick även smalspår till gruvorna där kol men fr.a. lera bröts, belägna några hundra meter i sidospårets riktning, detta upphörde dock strax utanför bilden.

 • Järnvägsstationen Stabbarps gruva på den nedlagda järnvägen mellan Klippan och Eslöv (t.h.), fotograferat mot SO. Stationen nedlades 1961 medan godsmagasinet på bilden verkar ha rivits mellan 1957 och 1973, och senare ersatts av en villa. Stationshuset mittemot, utanför bilden, finns dock fortfarande kvar som bostadshus. Det stora vita huset i bildens mitt är idag tillbyggt.

  Härifrån gick från 1898 ett sidospår till Stabbarps gruva, till vänster, se vidare bild 32.

 • Asmundtorps banvaktsstuga utmed den nedlagda järnvägen mellan Klippan och Eslöv (t.h.), fotograferat mot NO. Banvaktsstugan flyttades 1955 och låg alldeles NO korsningen mellan rv 17 och lv 113/Smålandsvägen N Eslöv.

 • Fotograferat mot O. Stationshuset, godsmagasinet samt lastkajen t.v. om godsmagasinet finns kvar idag. Däremot går idag en grusväg där banvaktsstugan låg. Bergskärningen framför densamma finns dock kvar. Alldeles t.h. om banvaktsstugans uthus går idag rv 50.

 • Gården Röllingshagen (?) 1 km NO Askersund fotograferat mot O. I nedre vänster bildkant syns den 1955 nedlagda järnvägen mellan Askersund (t.h.) och Lerbäck. De två byggnaderna t.h. i bilden finns kvar.

  Landsvägen som som gick över järnvägen har idag ersatts av rv 50 som istället går mot bildens vänstra övre hörn. S om korsningen finns en bergskärning för järnvägen kvar. Vid denna korsning skall även Sjöstorp hp ha legat. Dess väntkur finns idag på tomten till Sjöstorp banvaktstuga ett par 100 m utanför höger bildkant.

 • SV korsningen mellan Hovsvägen och järnvägen (kvar idag som museijärnväg) syns en banvaktstuga som senast 1962 ersattes av en banmästarbostad på samma tomt. Byggnaden finns kvar idag.

 • Fotograferat mot SO syns i bakgrunden den idag nedlagda Våxnäs station längs Nordmark-Klarälvens Järnvägar. Skoghall ligger t.h. och Karlstad C t.v. Fr. v. kan anas jordkällaren (det enda som idag återstår av stationens byggnader), sedan uthuset, stationshuset samt godsmagasinet. T.h. om detta korsade tidigare Hagalundsvägen järnvägen och utanför höger bildkant gick tidigare Våxnäsgatan på en bro över järnvägen, den s.k. Västerstrandsviadukten. Denna byggdes i slutet av 1930-talet.

 • Helmershus tegelbruk, fotograferat mot SO, lades ned 1966 och är idag rivet. Den mindre torkladan t.h. om detta samt ett maskinhus framför detta finns kvar, liksom disponentvillan i mitten av bilden.

  Små smalspåriga järnvägar gick dels t.h. mot lertagen, dels med det färdiga teglet mot en lastkaj vid den idag nedlagda järnvägen mellan Värnamo (t.v.) och Kärreberga. Denna går tvärs över bilden. Utanför höger bildkant fanns dels en hållplatsbyggnad, senare -kur, dels lastkajen, av den senare finns små rester kvar. Järnvägen (eller rester av den) mellan tegelbruket och lastkajen kan anas i bildens högra del. I kurvan av denna finns idag kvar en c:a 1 m hög bank.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av