• Endast husgrunden finns kvar idag, däremot finns lastkajen mittemot kvar med ett teknikhus framför. Det närmaste spåret slutar i en stoppbock alldeles t.v. om vägen.

 • Fotograferat mot SV. Järnvägens teknikhus ligger idag ungefär vid det första F:et i stämpeln "Flygfotohistoria".

  Vid bildens övre kant i mitten, syns uthuset till det senaste stationshuset som 1928-29 ersatte en äldre byggnad på samma plats. Det senare stationshuset kan inte urskiljas på bilden men ligger strax t.h. om uthuset. Det revs 1981 eller 1983 men husgrunden av betong och slaggsten i en brant sluttning samt ett trästaket mot denna finns kvar idag, tillsammans med en trappa ner för sluttningen.

 • Detta är nog en privat fastighet. Däremot ligger den forna banvaktsstugan utanför vänster bildkant, se bild 51.

 • Ryggens banvaktsstuga med senare tillbyggd mittrisalit mot järnvägen. Banvaktsstugan finns tillsammans med uthus och jordkällare kvar idag.

  Ryggens ursprungliga expeditionsbyggnad låg vid vänster bildkant på andra sidan spåret. Den lär senare ha blivit flyttad, så det är sannolikt någon annan byggnad som syns på bilden.

 • Det nedersta spåret är upprivet idag.

 • Landsvägens (nuvarande lv 172) ursprungliga sträckning genom en vägport under järnvägen Bengtsfors (t.h.) - Årjäng, fotograferat mot N. Ungefär 1970 (?) flyttades vägkorsningen till en plankorsning c:a 130 m t.v. utanför bildkant. Den gamla vägen o. vägporten finns kvar idag.

 • Gustavsfors mot NO. N änden av den idag rivna bangården (järnvägen Mellerud-Årjäng) syns nere t.v.

 • Fotograferat mot N. Närmast järnvägslinjen mellan Sala och Gysinge (uppåt i bilden) syns Rosendals banvaktstuga (även kallad Carlsberg). Endast husgrunden av denna med en liten trappa återstår idag, däremot finns det ombyggda uthuset kvar samt en jordkällare framför uthuset. Även boningshuset framför banvaktstugan är ombyggt/nybyggt.

  Banvallen ligger här kvar, men är rejält övervuxen.

 • Fotograferat mot N. T.v. om den idag kvarstående torvströfabriken finns även ett litet (tomt) lokstall. Spårrampen från torvmossen upp till andra våningen på fabriken syns t.v. på bilden. Ovanför ligger bostaden för "spårvakten", även denna finns kvar idag fast om- och tillbyggd. Husen i höger bildkant finns också kvar.

  Mittemot fabriken utanför höger bildkant låg en såg som även den hade en smalspårig liten järnväg för sina transporter.

 • Fotograferat mot O.

  Pettersson & Co (?) sågverk i övre bildkant. Detta är rivet.

 • Spåret längst bort, i NO delen av Örsjö dåvarande bangård, är ett stickspår som betjänade tre magasin, jämför bild 42, samt Pettersson & Co (?) sågverk utanför övre bildkant, se vidare bild 3315:01. Terrasseringen för detta spår med dess slut i övre bildkant finns kvar.

  En kort smalspårig järnväg kan anas mellan brädraderna. Denna gick mellan sågverket och "den stora" järnvägen mellan Emmaboda och Kalmar. Någon form av omlastning mellan de båda järnvägarna måste ha utförts även om inget av detta kan anas i terrängen idag. Däremot finns litet av banvallen kvar ovanför brädupplaget där idag en liten kyrkogård är belägen.

 • De tre magasinsbyggnaderna vid bangården är rivna och av denna återstår endast ett rundgångsspår. Vid det högra magasinets plats finns däremot en 50 m lång betongkant från lastkajen kvar.

  Bild 42 visar motivet utanför höger bildkant.

 • Byggnaden i mitten av bilden är Riddaretorps banvaktstuga vilken revs mellan 1957 och 1975. Huset i nedre bildkant finns kvar.

  Jutarnas väg är idag omlagd till en GC-väg i en vägport där uthuset låg.

 • Kaggetorp N Ålem fotograferat mot S med järnvägslinjen mellan Kalmar och Berga med Berga t.h.

  Vid vägkorsningen låg hållplatsen Broholm (f.d. Kaggetorp). Det bortre spåret är ett sidospår med anslutande växel t.h. om vägkorsningen. T.h. går en del av sidospåret till en grusgrop utanför bilden. T.v. viker spåret av till en lastplats för virke, banvallen kan fortfarande anas. Där betjänade tidigare en smalspårig järnväg Broholms möbelfabrik på andra sidan järnvägen utanför vänster bildkant. Se vidare bild 11.

 • Broholms eller Kaggetorps lastplats N Ålem.

  Industrispåret ansluter till linjespåret utanför höger bildkant, se bild 20. Detta spår slutar i en idag kvarvarande meterhög bank mittemot byggnaden t.v. vilken också finns kvar idag. Utanför vänster bildkant, hitom järnvägen, låg Broholms möbelfabrik vars byggnader finns kvar idag.

 • Fotograferat mot NV. Vid övre vänstra hörnet av bilden syns godsmagasinet och stationshuset. Dessa liksom uthuset finns kvar idag. Däremot är lokstallet längst bort rivet.

  Från en lastkaj vid vänster bildkant gick en smalspårig järnväg till möbelfabriken i bildens mitt. Byggnaderna norr om Allmogevägen finns kvar idag. Banvallen kan anas på bilden, speciellt vid korsningen med Järnvägsgatan t.v. I skogsdungen mellan nämnda gata och den vänstra fabriksbyggnaden finns rester av en ungefär 50 m lång och 1 m hög järnvägsbank kvar idag.

 • Industrispåret mot Varbergs bangård (utanför höger bildkant), korsade Birger Svenssons väg och passerade alldeles S om Monarks fabriksområde som också hade spårförbindelse via samma industrispår.

 • Närmast går Västkustbanans spår, därefter Viskadalsbanans, bakom byggnaden syns den idag nedlagda Varberg-Ätrans järnväg vilken korsar Nybyvägen (idag Västkustvägen) i vänster bildkant. Den sista delen av den järnvägen, industrispåret från Varbergs bangård fram till Nilson Group vid Österleden, revs 2019. Längre t.h. korsar järnvägen den idag slopade Göteborgsvägen (Industrivägens fortsättning från S). Här låg sannolikt Ragnhills banvaktstuga.

  I högra hörnet ligger Träförädlingen vilken hade spårförbindelse, se vidare bilderna 210154 och 210157.

 • Alldeles t.v. om bassängen syns den gamla sträckningen av Västkustbanan vilken användes till 1920 innan den flyttades till sitt nuvarande läge. Den ursprungliga sträckningen med en del bergskärningar kan följas S om dagens simanläggning förutom en bit runt Ringvägen.

 • Fotograferat mot SO alldeles t.h. om bild 16. Västkustbanan närmast. Bortanför ligger Viskadalsbanan. I höger bildkant syns tomten till Lassebacka banvaktstuga vilken revs före 1963.

Filtrera© Flygfotohistoria, samtliga rättigheter förbehålles.
Företaget Flygfotohistoria drivs av Johan Ahlén
Webbplatsen utvecklas av